ഏച്3ഓ

Bar & Pub
 08025630202, 08025631212
ഷ്രീ നംധീനി പ്യാലെസ്‌ ഹോറ്റല്‌, 7, 2ഏന്.ഡീ. ഫ്ലോര്‌, 100 ഫീട്‌ രോഡ്‌, കോരമംഗലാ 4ടീ.ഏച്. ബീ ബ്ലക്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560034, Karnataka
ഇൻ ഷ്രീ നംധീനി പ്യാലെസ്‌ ഹോറ്റല്‌
View Map

Services

Stags Allowed: നോ
Parking: വലെറ്റ്
Amenities: ബാര്‌ടെംഡര്
Entry: ഫ്രീ
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ
cash, credit card

Write Review