ലഗിൻ Owner Verified Listing

Service Apartments
 08041504572, 08041101069
 09741143355, 09448380619
74, 7ടീ.ഏച്. ഏ ക്രസ്‌, കോരമംഗലാ 4ടീ.ഏച്. ബീ ബ്ലക്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560034, Karnataka
ബിഹൈംഡ്‌ നംധീനി പ്യാലെസ്‌ രെസ്ട്രംട്‌
View Map

Services

Type: ബജറ്റ്, ലഗ്ജരി
Tariff Range: ബിട്വീൻ രുപീസ് 1001 എംഡ് രുപീസ് 2000, ബിട്വീൻ രുപീസ് 1600 എംഡ് രുപീസ് 2200
Credit Cards Accepted: അമെരികൻ ഏക്സ്പ്രെസ്, മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ
cash, credit card

Business Description

The Serviced Apartments of LOGIN in Koramangala are among the finest in Bangalore. They have been serving corporate guests and leisure travellers for the last five years and are now widely known and well reputed all over the country. Superbly located on a quiet street in Koramangala very close to the BDA Shopping Complex they offer a spacious and cost effective alternative and become the ideal answer to costly but restrictive hotel rooms. Experienced Commercial travellers know this and Leisure tourists are discovering these merits of the LOGIN Serviced Apartments. And if once a guest or visitor to the Serviced Apartments at LOGIN you are bound to come here repeatedly when you visit Bangalore. Relocating Executives who are seeking furnishe... View More

Write Review

*Content on this page has been submitted by the listing owner. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.