സോഗോ കമ്പ്യൂറ്റര്സ്

Computer Hardware Dealers
 08024421123
 09886747549, 09986039665
19, 80 ഫീട്‌ രോഡ്‌, സ്ട്രീറ്റ് ബെദ് ലെയാഉട്‌, കോരമംഗലാ 4ടീ.ഏച്. ബ്ലക്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560024, Karnataka
നിയര്‌ സോനി വര്ല്ഡ്‌
View Map

Services

Products: MS Office, Operating System
Products: Desktop, Laptop, Servers
Used Laptops: No
Brands: Acer , Dell , HCL, HP , Lenovo , Samsung, Sony , Toshiba
Products: CFT Monitors, Consumables & Cartridges, Corsair Ram, Graphic Cards, Hard Disk Drive, Keyboard, LCD Monitors, Motherboards, Mouse, Plotters, Printer, Rams, Scanner, Speakers
Brands: Acer, HP, Dell, HCL, Samsung, Sony

Write Review

You might also like

People who viewed സോഗോ കമ്പ്യൂറ്റര്സ് also viewed