സോനി സെംറ്റര്

Electronics and Home Appliance Stores
 08041102115, 08040850555
606, 80 ഫീട്‌ രോഡ്‌, കോരമംഗലാ 4ടീ.ഏച്. ബ്ലക്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560034, Karnataka
നിയര്‌ കേ.ഏഫ്.സീ. രെസ്ട്രംട്‌
View Map

Services

Products: ഹോമ്‌ ഏംറ്റര്ടെന്മെംറ്റ്
Brands: സനി
Accessories: യെസ്
Products: ല്യാപ്‌റ്റപ്
Accessories & Parts: യെസ്
Brands: സനി
Networking Equipment: ഏന്.ഏ.
Used Laptops: നോ
Eco-Friendly: നോ
Consumer Durables: യെസ്
Brands: സനി
Services: നോ
Sony: അഡിയോ അക്സ്‌രീസ്, ബ്ലൂ-രെ പ്ലെയര്സ്, സീ.ഡീ. / രെഡിയോ / ക്യാസെറ്റ് പ്ലെയര്, കോമ്പ്യാക്ട് ഫ്ല്യാഷ്, ഡീ.വീ.ഡീ./ഏച്.ഡീ.ഡീ. പ്ലെയര്സ്, ഡീ.വീ.ഡീ. ഹോമ്‌ ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം, ഹൈ-ഫി സിസ്‌ടം, ഹോമ്‌ അഡിയോ അക്സ്‌രീസ്, ഹോമ്‌ ഥിയേറ്റര്‌ കമ്പോനംറ്റ് സിസ്‌ടം, ഹോമ്‌ ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം അക്സ്‌രീസ്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., പാര്ടബില് പ്ലെ സ്ടെഷൻ, രെഡിയോ, വകമൈൻ ഏമ്.പീ.3
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ
Products Other: ഡിജിറ്റൽ ക്യാമെരാ, കൈമകോര്ഡര്, റ്റ്യാബ്‌ലെട്സ്, ഏല്.ഈ.ഡീ. ടീ.വീ.
cash, credit card

Write Review

User Reviews

they sell old laptop and makke customer fools they are biggest fraud in this business
Sony service centre is pathetic please dont buy laptop from here thet dont give service for 2 months old laptop also
Staff is pathetic ( one staff who is hald bald height 5 feet i have never seen such disgusting people)
Had a bad experience with Sony World team when it came to customer service. They are not even ready to look into the issue, but just want to push it back to us. Service and behavior of sales team is alarmingly low to deal with Sony brand.
NEVER STEP INTO THIS PLACE. HIGHLY ARROGANT STAFF. LEAST BOTHERED TO EVEN EXPLAIN THE DIFFERENT MODELS OF CAMERAS ON DISPLAY. THEY DONT MIND EVEN IF YOU WALK OUT. CUSTOMER SERVICE IS ZERO. THAT MANAGER AND THE YOUNG TEAM, ONE MR.NAUSHAD AND THE ENTIRE SHOP FLOOR STAFF IS HORRIBLE IN THE BASICS OF CUSTOMER SERVICE.