ബൈസ് സ്ടെ Owner Verified Listing

Service Apartments
 08041153171, 08041691919
 09980930347
63, 2ഏന്.ഡീ. ഏ ക്രസ്‌, 17ടീ.ഏച്. ഏച് മെൻ, കേ.ഏച്.ബീ. കലനി, കോരമംഗലാ 5ടീ.ഏച്. ബ്ലക്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560095, Karnataka
നിയര്‌ ഗണെഷ്‌ റ്റെമ്പല്‌
View Map

Services

Type: ലഗ്ജരി
Tariff Range: ബിട്വീൻ രുപീസ് 1501 എംഡ് രുപീസ് 2500

Write Review

*Content on this page has been submitted by the listing owner. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.