പ്രഗതി ഇലെക്ട്രനിക്സ്

Electronics and Home Appliance Stores
 08025716524
 09886553541
700/1, കോരമംഗലാ 8ടീ.ഏച്. ബ്ലക്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560095, Karnataka
നിയര്‌ ഷിവ ഥിയേറ്റര്‌
View Map

Services

cash, credit card
Products: ഹോം ഏംറ്റര്ടെന്മെംറ്റ്
Kelivanator: രെഫ്രിജരെറ്റര്
IFB: മൈക്രോവെവ് അവൻ, വാഷിംഗ് മഷീന്
Accessories & Parts: യെസ്
Consumer Durables: യെസ്
Services: യെസ്
Brands: എയര്‌ടെൽ ഡീ.ടീ.ഏച്., ബിഗ് ടീ.വീ. ഡീ.ടീ.ഏച്., റ്റാറ്റാ സ്കൈ, വിഡിയോകൻ ഡീ2ഏച്
Samsung: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., ഏല്.ഈ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Akai: കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ.
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ
Onida: കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, വാഷിംഗ് മഷീന്
Kenstar: ജൂസ് ഏക്സ്ട്ര്യാക്ടോര്, ലി പ്യുര് വാറ്റര് പ്യൂരിഫൈര്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, രെഫ്രിജരെറ്റര്, രൈസ് കൂകര്
LG: കന്വിക്ഷൻ മൈക്രോവെവ്, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഗ്രിൾ മൈക്രോവെവ്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മ്യൂജിക് സിസ്‌ടം, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., റ്റപ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മഷീന്

Write Review

User Reviews

This is the worst of the worst-est places you could go. The dealer (a slick talker) is a looter! I went their to get my LG microwave fixed; the never fixed it and when I went there to collect it back, they out rightly refused to do so!
Beware of these looters!
I called this Pragathi Electronics dealer for Emergency light battery replacement , in conversation he mentioned that he is authentic dealer to service BPL emergency light product and when i ask price he says hardly cost me 250 , and when i reach there he opened the Emergency light and take out the battery and then take out local battery and replaced with that ,when i asked for original he started telling that original does not come , i do have long conversation and finally decide let have the one he is providing ,then when i asked for price he mentioned 460 Rs which hardly cost in market 250 i got mad ,and finally thought get away from this person and then i provided my credit card then simply he put 14.5% and ,make it 510 such a pathe ... View More
This dealer has third class quality product and will make you cry once you buy from it , please be aware to go to this shop.
these are a set of thieves...looting people...selling duplicate and local stuff.

You might also like