റ്റൈല് പ്രിംറ്റ്

Construction Material Dealers
 08025704040,
 09686679998, 09945242092
16, 100 ഫീട്‌ ഇനര് രിംഗ്‌ രോഡ്‌, കോരമംഗലാ, ബൈംഗലോര്‌ - 560095, Karnataka
നിയര്‌ ഓസൈസ് മൾ
View Map

Services

Type: റ്റൈല്സ്
Iron/Steel: നോ
Credit Cards Accepted: നോ
cash, credit card
Parryware: ബാഥ് ട്യൂബ്, കിസ്ടെര്ൻ, ക്ലജിറ്റ് സീറ്റ് കവര്, പ്രെഷര് പംപ്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, സോപ് ട്രെ, റ്റപ്സ്, റ്റയ്‌ലെറ്റ് പെപര് ഹോല്ഡര്, യൂരിനല്സ്, വ്യാനറ്റി ക്യാബിന്സ്, വാഷ് ബെസിൻ, വാറ്റര് ക്ലജിറ്റ്
Products: സരമീക് റ്റൈല്സ്, വാൾ റ്റൈല്സ്, ഫ്ലോര് റ്റൈല്സ്, വീത്രീഫീയേദ് റ്റൈല്സ്
Jaquar: ബാഥ് ട്യൂബ്, കിസ്ടെര്ൻ, ഫകെട്സ്, ഫ്ലഷ് വാല്വ്സ്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, റ്റപ്സ്
RAK: ബാഥ് ട്യൂബ്, ഫ്ലോര് റ്റൈല്സ്, സോപ് ഡിഷ്, റ്റാവൽ ഹോല്ഡര്, യൂരിനല്സ്, വാൾ റ്റൈല്സ്, വാഷ് ബെസിൻ, വാറ്റര് ക്ലജിറ്റ്
Roca: ബാഥ്‌രൂം ഫര്നിചര്, ബാഥ് ട്യൂബ്, ക്ലജിട്സ്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, റ്റയ്‌ലെട്സ്, യൂരിനല്സ്, വാഷ് ബെസിൻ

Write Review

User Reviews

My name is Billy I am working with A USA pharmaceutical Company in the USA, with many retail sales outlets around the world. I need a reliable individual/ businessman residing to represent my interest in your country.My company official will be visiting your country India to source some basic raw materials/ Chemicals/Herbals. billyjel@aol.com
I took bathroom mirror from them. While selling they told me it is saint globain mirror. We have made the payment and later on when we took the delivery, it was not saint globain and their own mirror.
Please contact RedoBath for any support in installations of Bathroom.
I bought lots of stuff from this shop. I thought they were authorized dealers of Jaguar fittings. I spent almost 20 to 30 K while shopping here. Had to get one Jaguar item replaced. It was faulty. It allowed water to flow thru whether it was ON or OFF.
They refused to do it!