ക്കൃസ്സ് ക്ക്രോസ്സ്

Bathroom Fittings and Sanitary Dealers
 08041142110,
 09886464513, 09900171212
54, ഗ്രൌംഡ്‌ ഫ്ലോര്‌, സിറ്റി മ്യാന്ഷന്‌, ല്യാംഗ്ഫോര്ഡ് രോഡ്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560025, Karnataka
നിയര്‌ സ്ടെട്‌ ബ്യാംക്‌ അഫ് മൈസോര്‌
View Map

Services

Hansa: ഫകെട്സ്, വാഷ് ബെസിൻ
Credit Cards Accepted: നോ
Oyster: സ്ടീം രൂം
cash, credit card
Parryware: ബാഥ് ട്യൂബ്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, സോപ് ട്രെ, യൂരിനല്സ്, വാഷ് ബെസിൻ, വാറ്റര് ക്ലജിറ്റ്
Grohe: ബാഥ്‌രൂം ഫര്നിചര്, ബാഥ് ട്യൂബ്, ഫകെട്സ്, ഫ്ലഷ് വാല്വ്സ്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, വ്യാനറ്റീസ്
Kohler: ബാഥ് ട്യൂബ്, ഏന്സെമ്ബ്ല്സ്, ഫകെട്സ്, റ്റയ്‌ലെട്സ്, യൂരിനല്സ്
Jaquar: ബാഥ് ട്യൂബ്, കിസ്ടെര്ൻ, ഫകെട്സ്, ഫ്ലഷ് വാല്വ്സ്, ഷാവര് പ്യാനൽ, റ്റപ്സ്
Hindware: ബാഥ് ട്യൂബ്, ബീദെത്സ്, ഫകെട്സ്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, സിംക്സ്, സ്ടീം രൂം, യൂരിനല്സ്, വാഷ് ബെസിൻ, വാറ്റര് ക്ലജിറ്റ്
Johnson: ബാഥ് ട്യൂബ്, ഷാവര് പ്യാനൽ, ഷാവര് പംപ്, റ്റപ്സ്, യൂരിനല്സ്, വാറ്റര് ക്ലജിറ്റ്
American Standard: ബാഥ് ട്യൂബ്, ഫകെട്സ്, ഫ്ലഷ് വാല്വ്സ്, ഷാവര് പ്യാനൽ, സോപ് ഡിഷ്, റ്റയ്‌ലെട്സ്, യൂരിനല്സ്, വാഷ് ബെസിൻ

Write Review