മാകാ

Coffee Shop
 08041571582, 08042110094
25/2, ലാവെല് രോഡ്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560001, Karnataka
ബിഹൈംഡ്‌ ബിഷപ് കറ്റന്സ് ബോയസ് സ്കൂല്‌
View Map

Services

Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ
cash, credit card
Editor's Note
Cafe Mocha: One of the popular coffee-chains across India, Cafe Mocha is popular with college students and young professionals alike. Located in a spacious bungalow in brightly-hued colours, this place offers everything from paninis to crostinis to Cafe Mocha specials, and some deliciously thick shakes. Do note that the portions here are very generous, and tasty nevertheless. Popular thick shakes include the Oreo and Kit-Kat shake amongst others. That's not all, you can even drop in here for breakfast as well. Over the weekends it tends to get very crowded, so its advisable to head early.

Other Branches of Mocha

Near Koramangala Police Station
Koramangala, Bangalore
Near Koramangala Police Station
Koramangala 8th Block, Bangalore

Write Review

User Reviews

has the largest variety of hookah flavours!! hhhmmm..
Cafe mocha has a good place for weekend and in this place we can get different flavours of Hukka
great hangout place...nice decor.....exotic coffee...a staff which leaves you in peace...i have spent close to three hours in this place ordering just a caramel mocha and blueberry cheesecake :)..Cafe Mocha for me is the best coffee shop in bangalore