എക്വാ

Restaurant
 08025594666,
ദെ പാര്ക്‌ ഹോറ്റല്‌, 14/7, ഏമ്.ജീ രോഡ്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560042, Karnataka
ഇൻ ദെ പാര്ക്‌ ഹോറ്റല്‌

Services

cash, food coupon, credit card
Amenities: ആഉട്‌ഡോര് സെറ്റിംഗ്, പൂൽ എരിയാ
Alcohol: യെസ്
Stags Allowed: നോ
Parking: വലെറ്റ്
Catering: യെസ്
Home Delivery: നോ
Valet Parking: യെസ്
Veg/Non-Veg: നൻ-വെജ്
Food coupons accepted: നോ
Credit Cards Accepted: യെസ്
Amenities: ലൈവ് ബ്യാംഡ്
Entry: ഫ്രീ
AC,Non AC: നൻ ഏ.സീ.
cash, credit card
Cuisine: ബാര്ബെക്യൂ , യൂരോപിയൻ , മെഡിറ്റെര്യാംയിൻ , മല്ടി-കൂസിംയ്
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ
Editor's Note
Aqua Zone: Enjoy a refreshing facial, relax with a deep tissue massage or work out at the gym at the exclusive Aquazone Spa at The Park. Tucked away under the heated outdoor pool, this soul sanctuary is a hidden gem. Spacious and peaceful, it offers a variety of massages using both Ayurvedic and Swedish techniques. The best part is that you don't have to stay at The Park to visit the spa. The hotel also offers memberships to the state-of-the-art gym with a sauna. Expect to pay more than what you would at regular gyms after all, it is a 4-star hotel!

Review

User Reviews

rtyry
how much u charge for the male body massage by a male massure, and steam bath
*Content on this page is crowdsourced. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.