മെട്രിക്സ് വര്ല്ഡ്

Bathroom Fittings and Sanitary Dealers
 08041282066, 08041299896
 09845442720
284, ഗ്രൌംഡ്‌ ഫ്ലോര്‌, സംപീഗെ , മല്ലെസ്വരം 18ടീ.ഏച്. ക്രസ്‌, - 560003, Karnataka
ബിലോ ഏല്.ജീ. ഷോരൂമ്‌
View Map

Services

RAK: ഡെകോര് റ്റൈല്സ്
Credit Cards Accepted: നോ
cash, credit card
Ess Ess: ഫ്ലഷ് വാല്വ്സ്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, റ്റപ്സ്
Jaquar: ബാഥ് ട്യൂബ്, ഫകെട്സ്, ഫ്ലഷ് വാല്വ്സ്, ഷാവര് പ്യാനൽ, റ്റപ്സ്
Hindware: ബാഥ് ട്യൂബ്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, യൂരിനല്സ്, വാഷ് ബെസിൻ, വാറ്റര് ക്ലജിറ്റ്
Pipes - ഡീലര്സ്/രെറ്റെലെര്സ്/രെസ്‌ലര്സ്
Business:
പീ.വീ.സീ. പൈപ്സ്,ജീ.ആഈ. പൈപ്സ്,സ്ടീൽ പിപ്
Sanitaryware - ഡീലര്സ്/രെറ്റെലെര്സ്/രെസ്‌ലര്സ്
Business:
ബാഥ് ട്യൂബ്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, വാഷ് ബെസിൻ

Write Review