സ്യാമസംഗ് ഇറ്റ് സ്ടോര്

Electronics and Home Appliance Stores
 08022667440
മംത്രി സ്ക്വെര്‌ മൾ, യൂ.ജീ.-1, സംപീഗെ മെൻ രോഡ്‌, മല്ലെസ്വരം, ബൈംഗലോര്‌ - 560003, Karnataka
ഇൻ മംത്രി സ്ക്വെര്‌ മൾ
View Map

Services

cash, credit card
Brands: സ്യാമസംഗ്
Accessories: യെസ്
Products: ല്യാപ്‌റ്റപ്
Segment: രെജിഡെന്ഷൽ
Networking Equipment: ഏന്.ഏ.
Brands: സ്യാമസംഗ്
Consumer Durables: യെസ്
Brands: സ്യാമസംഗ്
AC Types: സ്പ്ലിറ്റ് , വിംഡോ
Services: യെസ്
Products: ഹോം ഏംറ്റര്ടെന്മെംറ്റ്, കിചെൻ അപ്ലായന്സെസ്
Samsung: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., ഏല്.ഈ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, -മിഡിയാ പ്ലെയര്സ്, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., രെഫ്രിജരെറ്റര്, സ്മാര്ട് അവൻ, അല്ട്രാ സ്ലംഫിറ്റ് ടീ.വീ., വാഷിംഗ് മഷീന്
Credit Cards Accepted: അമെരികൻ ഏക്സ്പ്രെസ്, മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, പ്ലസ്, സ്ടാര്‌, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ

Write Review

You might also like