വീ.ജീ.പീ.

Electronics and Home Appliance Stores
 08064529404
 09945224722
337, കരുണാ കമ്പ്ല്യാക്സ്, മല്ലെസ്വരം, ബൈംഗലോര്‌ - 560003, Karnataka
ബിസൈഡ്‌ കലാമംദിര് ഷോരൂമ്‌
View Map

Services

cash, credit card
Bajaj: അവൻ റ്റോസ്ടര് ഗ്രീല്ലെര്
Segment: കമര്ഷൽ, രെജിഡെന്ഷൽ
Accessories & Parts: യെസ്
Eco-Friendly: യെസ്
Consumer Durables: യെസ്
AC Types: സ്പ്ലിറ്റ് ഏ.സീ., വിംഡോ ഏ.സീ.
Services: യെസ്
Videocon: കലര് റ്റെലിവിജൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Products: ഹോം ഏംറ്റര്ടെന്മെംറ്റ്, കിചെൻ അപ്ലായന്സെസ്
Toshiba: ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., ഏല്.ഈ.ഡീ. ടീ.വീ.
Panasonic: ഇലെക്ട്രിക് ആയ്‌രൻ, ഫ്ല്യാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടീ.വീ., ജൂസര് മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ.
Sony: സീ.ഡീ. / രെഡിയോ / ക്യാസെറ്റ് പ്ലെയര്, കോമ്പ്യാക്ട് ഫ്ല്യാഷ്, ഡീ.വീ.ഡീ./ഏച്.ഡീ.ഡീ. പ്ലെയര്സ്, ഡീ.വീ.ഡീ. ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം, ഹോം അഡിയോ അക്സ്‌രീസ്, ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ കമ്പോനംറ്റ് സിസ്‌ടം, ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം അക്സ്‌രീസ്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., പോര്ടെബല് പ്ലെ സ്ടെഷൻ, വക്‌മ്യാൻ ഏമ്.പീ.3
Whirlpool: മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്, വാറ്റര് പ്യൂരിഫൈര്
Samsung: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., ഏല്.ഈ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, മല്ടി-മിഡിയാ പ്ലെയര്സ്, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., രെഫ്രിജരെറ്റര്, സ്മാര്ട് അവൻ, വാഷിംഗ് മഷീന്
Products Other: ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, മ്യൂജിക് സിസ്‌ടം, വെറ്റ് ഗ്രൈംഡര്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, എയര് കംഡിഷനര്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, ഇമര്ജെന്സി ലൈറ്റ്
Philips: ഇലെക്ട്രിക് രൈസ് കൂകര്, ജൂസര്, സ്ടീം ആയ്‌രൻ
Kenstar: എയര് കൂലര്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, രൈസ് കൂകര്
LG: കന്വിക്ഷൻ മൈക്രോവെവ്, ഡൈരെക്ട് കൂൽ രെഫ്രിജരെറ്റര്, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഫ്രംറ്റ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മഷീന്, ഫ്രസ്ട് ഫ്രീ രെഫ്രിജരെറ്റര്, ഗ്രിൾ മൈക്രോവെവ്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മ്യൂജിക് സിസ്‌ടം, സെമി അറ്റോമെറ്റിക് വാഷിംഗ് മഷീന്, സീഡ് ബായേ സീഡ് രെഫ്രിജരെറ്റര്, സ്ടീം വാഷര് ഡ്രായര്, റ്റപ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മഷീന്, അല്ടരസ്ലിം ടീ.വീ., വെകുയം ക്ലീനര്, വാഷര് ഡ്രായര്
Brands: ഗഡ്‌രെജ്, ഏല്.ജീ., സ്യാമസംഗ്, വോല്ടാസ്
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ
Onida: കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, വാഷിംഗ് മഷീന്
Godrej: മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Maharaja Whiteline: ഇമര്ജെന്സി ലൈറ്റ്, ജൂസര് മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്

Other Branches of VGP

Near Hulimavu Bus Stop
Bannerghatta Road, Bangalore
Opposite Mosque
Frazer Town, Bangalore
Near Shiva Sagar Hotel
Hulimavu, Bangalore
Beside Food World
Indira Nagar, Bangalore
Behind Vasan Eye Care Hospital
Jaya Nagar 4th Block, Bangalore
Behind Ganesha Temple
Jaya Nagar 4th Block, Bangalore
In Karuna Complex
Sampige Main Road, Bangalore
Opposite Bharat Petrol Pump
Shanthi Nagar, Bangalore
View All 11 Branches of VGP

Write Review

You might also like