ഹ്യാലോ കിഡ്സ്

Play Schools & Day Care
 09900654711, 09880770995
43, ഓല്ഡ്‌ ഏച്.ഏ.ഏല്. എയര്‌പോര്ട്‌ രോഡ്‌, വൈംഡ് റ്റനെൽ രോഡ്‌, മുഋഗെഷ് പലയ, ബൈംഗലോര്‌ - 560017, Karnataka
ബിഹൈംഡ്‌ കെമ്പ് ഫോര്ട്‌
View Map

Services

Day Care Centre: യെസ്
Play School: യെസ്
Credit Cards Accepted: നോ
cash, credit card

Other Branches of Hello Kids

Near State Bank Of India
Akshaya Nagar, Bangalore
Near HAL Market
Annasandra Palya, Bangalore
Near ING Vysya Bank
Arakere, Bangalore
Near Fresh Reach Store
B. Narayanapura, Bangalore
Near BESCOM Office
BTM 1st Stage, Bangalore
Near Janatha Bazaar
Banashankari 3rd Stage, Bangalore
Near Meenakshi Temple
Bannerghatta Road, Bangalore
Near Vinayaka Temple
Bannerghatta Road, Bangalore
View All 86 Branches of Hello Kids

Write Review

User Reviews

Hi Parents,
Its a very bad ,they dont take care of the kids ,teachers r mannerless,one very important thing abt that is they handle even small kids very rude,They r just for money they dont look after the kids,they slap kids hit them on head when they cry, also no care for the kids unresponsive attitude.
If the kids cry to teacher atleast talk to the child with some love they even not look to child and the they scream to the kids like animals ,talking to the child is far to do. they close the kids in the room I m totally dissappointed frm this, they treat kids verybadly they r not good, SO parents Please request you dont go by money think twice before enrolling ur kid to DORA KIDS.,
SO PLEASE THINK BEFORE TAKING THE DESCION