സെഷൻ മാര്കെറ്റിംഗ്

Electronics and Home Appliance Stores
 08025222980, 08041158370
307, നൽ രോഡ്‌, മുനിയപ്പാ ലെയാഉട്‌, മുഋഗെഷ് പലയ, ബൈംഗലോര്‌ - 560017, Karnataka
നിയര്‌ നീലാദ്രി അപാര്ട്മെംട്‌
View Map

Services

cash, credit card
IFB: മൈക്രോവെവ് അവൻ, വാഷിംഗ് മഷീന്
Whirlpool: രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Segment: കമര്ഷൽ, രെജിഡെന്ഷൽ
Accessories & Parts: നോ
Consumer Durables: യെസ്
Services: നോ
Godrej: രെഫ്രിജരെറ്റര്
Products: ഹോം ഏംറ്റര്ടെന്മെംറ്റ്, കിചെൻ അപ്ലായന്സെസ്
Sony: ഡീ.വീ.ഡീ./ഏച്.ഡീ.ഡീ. പ്ലെയര്സ്, ഡീ.വീ.ഡീ. ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം, ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം അക്സ്‌രീസ്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ.
Samsung: ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ
Philips: കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ.
LG: കന്വിക്ഷൻ മൈക്രോവെവ്, ഡൈരെക്ട് കൂൽ രെഫ്രിജരെറ്റര്, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഗ്രിൾ മൈക്രോവെവ്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., സെമി അറ്റോമെറ്റിക് വാഷിംഗ് മഷീന്, റ്റപ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മഷീന്

Write Review

User Reviews

Hi am looking for telecallers please call

Regards
cathrin
8453574901

You might also like