ഏസ്.ഡീ.ഏമ്. ഹാര്ഡ്‌വെര്

Hardware and Electrical Stores
 08025928257,
 09945567631
50, മൈസോര്‌ രോഡ്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560002, Karnataka
അപോജിട്‌ വെറ്റരനരി ഹസ്പിറ്റല്‌
View Map

Services

Type: പൈപ്സ് എംഡ് ഫിറ്റിംഗ്സ്
Products: ജീ.ആഈ. പൈപ്സ്, ബൾ വല്സ്
Hardware: യെസ്
Brands: ഹിംഡസ്ട്യാൻ, പെരിവ്യാരി, മാര്വെൽ
Products: ബാഥ്‌രൂം ഫിറ്റിംഗ്സ്, സ്യാനിറ്റരി വ്യാരി

Write Review