ഹോം

Electronics and Home Appliance Stores
 08026983101
 07259899006
20/1, ഏല്.ഏസ്.ഏമ്. , , നയനദാ , - 560039, Karnataka
ബീ.പീ.
View Map

Services

cash, credit card
Videocon: കലര് , , ,
Brands: , സ്കൈ
Products: ,
Brands: എക്വാ , അല്ട്രാ,
Brands: , , , , ,
Toshiba: , ,
Products:
Credit Cards Accepted: , ,
Hawkins: കുക്‌വെയര്,
Usha Lexus: , ഇലെക്ട്രിക് , , ,
Godrej: , ,
Bajaj: , , , , , ഇലെക്ട്രിക് , ഇലെക്ട്രിക് , , ഫ്രെഷ് , , , , , , , , , , , ,
Morphy Richards: , , , ഇലെക്ട്രിക് , , , , , , , , , ക്ലീനര്
Prestige: , , ഇലെക്ട്രിക് , ഇലെക്ട്രിക് , ഗൈസ്‌ , , , , , , , കുക്‌വെയര്, , ,
Butterfly: , കുക്‌വെയര് , ഇലെക്ട്രിക് , ഗൈസ്‌ , , , സ്ടെന്‌ലെസ് , സ്ടെന്‌ലെസ് ,
Samsung: , സിസ്‌ടം, , , , - , , , സ്മാര്ട് , അല്ട്രാ ,
Preethi: , , ഇലെക്ട്രിക് , ഇലെക്ട്രിക് , ഗൈസ്‌ , ,
Philips: , , , കലര് , ഇലെക്ട്രിക് , ഫ്ല്യാറ്റ് , , , , , , , രെഡിയോ, , , , അല്ട്രാ സ്ലിം , ക്ലീനര്
LG: , , കൂൽ , , , , ഗ്രിൾ , സിസ്‌ടം, , സെമി , ബായേ , സോലര് , , , , ക്ലീനര്
Brands: , ഫ്ലൈ, , ഏല്.ജീ., , , , , സ്പീക്,

Write Review

User Reviews

very horrible staff, they work in the feeling that sales happens or not it will make no difference for them.
We visited many times harsha since 2013. its a good team & need to improve finace department.
They have a very bad services. No attention to customer requirements.

You might also like