ഫ്യാന്സി സെരാമിക്സ്

Bathroom Fittings and Sanitary Dealers
 08023468021,
68, 2ഏന്.ഡീ. മെൻ രോഡ്‌, പ്യാലെസ്‌ ഗുറ്റ ഹല്ലി, ബൈംഗലോര്‌ - 560003, Karnataka
നിയര്‌ പാരസി ബെരിയൽ ഗ്രൌംഡ്‌
View Map

Services

Electrical: നോ
Type: പൈപ്സ് എംഡ് ഫിറ്റിംഗ്സ്
Hardware: യെസ്
Repairs & Services: നോ
Parryware: ബാഥ് ട്യൂബ്, ക്ലജിറ്റ് സീറ്റ് കവര്, കിചെൻ സിംക്, പ്രെഷര് പംപ്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, സോപ് ട്രെ, യൂരിനല്സ്, വ്യാനറ്റി ക്യാബിന്സ്, വാഷ് ബെസിൻ
Ess Ess: ഫ്ലഷ് വാല്വ്സ്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, റ്റപ്സ്
Jaquar: ബാഥ് ട്യൂബ്, കിസ്ടെര്ൻ, ഫ്ലഷ് വാല്വ്സ്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, റ്റപ്സ്
Products: ജീ.ആഈ. പൈപ്സ്, ജീ.ആഈ. ഫിറ്റിംഗ്സ്
Hindware: ബാഥ് ട്യൂബ്, ബീദെത്സ്, കിസ്ടെര്ൻ, ക്ലജിറ്റ് സീറ്റ് കവര്, ഫകെട്സ്, ഫ്ലഷ് വാല്വ്സ്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, സിംക്സ്, സ്ടീം രൂം, യൂരിനല്സ്, വാഷ് ബെസിൻ, വാറ്റര് ക്ലജിറ്റ്

Write Review