കര്നാറ്റകാ ഇലെക്ട്രനിക്സ്

Electronics and Home Appliance Stores
 08041656610
 09972971791
147, 12ടീ.ഏച്. ക്രസ്‌, പീന്യാ, ബൈംഗലോര്‌ - 560058, Karnataka
അപോജിട്‌ പീന്യാ ബസ്‌ സ്ടപ്‌
View Map

Services

Whirlpool: രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Accessories & Parts: യെസ്
Consumer Durables: യെസ്
Services: യെസ്
Videocon: കലര് റ്റെലിവിജൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Brands: എയര്‌ടെൽ ഡീ.ടീ.ഏച്., ബിഗ് ടീ.വീ. ഡീ.ടീ.ഏച്., ഡിഷ് ടീ.വീ., റ്റാറ്റാ സ്കൈ, സൻ ഡൈരെക്ട്
Products: ഹോം ഏംറ്റര്ടെന്മെംറ്റ്, കിചെൻ എപ്ലിയംക്
Panasonic: അറ്റോമെറ്റിക് കൂകര്, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഇലെക്ട്രിക് ആയ്‌രൻ, ഫ്ല്യാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടീ.വീ., ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, മിനി ഹൈ-ഫി സിസ്‌ടം, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., രെഫ്രിജരെറ്റര്, സ്ലിം ടീ.വീ., വാഷിംഗ് മഷീന്
Sony: ഡീ.വീ.ഡീ./ഏച്.ഡീ.ഡീ. പ്ലെയര്സ്, ഡീ.വീ.ഡീ. ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം, ഹൈ-ഫി സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ.
Samsung: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., ഏല്.ഈ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, മല്ടി-മിഡിയാ പ്ലെയര്സ്, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., രെഫ്രിജരെറ്റര്, അല്ട്രാ സ്ലംഫിറ്റ് ടീ.വീ., വാഷിംഗ് മഷീന്
Preethi: ഡ്രൈ ആയ്‌രൻ, ഇലെക്ട്രിക് കൂകര്, ഇലെക്ട്രിക് കെട്ല്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, വെറ്റ് ഗ്രൈംഡര്
Onida: കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Philips: ബ്ലെംഡര്, കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഇലെക്ട്രിക് രൈസ് കൂകര്, ഫ്ല്യാറ്റ് ടീ.വീ., ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ജൂസര്, കെറ്റല്സ്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., പോര്ടെബല് ടീ.വീ. എംഡ് ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്സ്, സ്ടീം ആയ്‌രൻ
LG: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഫ്ല്യാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടീ.വീ., ഫ്രംറ്റ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മഷീന്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മ്യൂജിക് സിസ്‌ടം, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., സീഡ് ബായേ സീഡ് രെഫ്രിജരെറ്റര്, സോലോ മൈക്രോവെവ്, റ്റപ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മഷീന്, അല്ടരസ്ലിം ടീ.വീ.
Maharaja Whiteline: ഇലെക്ട്രിക് ആയ്‌രൻ, ഇലെക്ട്രിക് കെട്ല്, ഇമര്ജെന്സി ലൈറ്റ്, ഹെംഡ് ബ്ലംഡര്, ജൂസര് മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, രൈസ് കൂകര്, വെറ്റ് ഗ്രൈംഡര്

Write Review

User Reviews

Be careful in dealing with Karnataka electronics/sudhish especially w.r.t. to payments. known to take money in advance and not place/provide the goods and then you just keep running for getting your money back

You might also like