രിപെയര് ബെൾ

Home Appliance Repair
 09632378580
2ബീ, കനക നഗര്‌, ആര്.ടീ നഗര്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560032, Karnataka
എബോവ്‌ ന്യൂ മാര്ട്‌ സുപര്‌ മാര്കെട്‌
View Map

Services

cash, credit card
Credit Cards Accepted: നോ
Accessories & Parts: നോ
Appliance: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഗീജര് - വാറ്റര് ഹീറ്റര്, ഏല്.സീ.ഡീ. റ്റെലിവിജൻ, മൈക്രോവെവ് അവൻ, മ്യൂജിക് സീസ്ടമ്സ്, രെഫ്രിജരെറ്റര്, റ്റെലിവിജൻ, വാഷിംഗ് മഷീന്
Brands: എപല്-ആഈഫോന്, ബ്ലക്‌ബെരി, കൂൽ പെഡ്, ദോപോദ്, ഫ്ലൈ, ഏച്.പീ. ആഈപീ.ഏ.ക്യൂ., ഏചറ്റീസി, ആഈ-മെറ്റ്, കാര്ബൺ, ഏല്.ജീ., മ്യാക്സ്, മോറ്റോരോലാ, നോകിയാ, ഓ2, ഓനിഡാ, രെലായന്സ് സീ.ഡീ.ഏമ്.ഏ., സ്യാമസംഗ്, സനി എരിക്സൻ, സ്പീക്, റ്റാറ്റാ ഇംഡികോം സീ.ഡീ.ഏമ്.ഏ., വിഡിയോകൻ, വര്ജിൻ
Authorized Repair Services Of: സ്യാമസംഗ്, ഏല്.ജീ., ഓനിഡാ, സനി, ബീ.പീ.ഏല്., വര്‌പൂൽ, വിഡിയോകൻ

Write Review

You might also like