സോനി വര്ല്ഡ്

Electronics and Home Appliance Stores
 08023579409, 08065981409
 09739321094
243/ഏ-2, രജജി നഗര്‌ 1സ്ട്രീറ്റ് ബ്ലക്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560010, Karnataka
അപോജിട്‌ വിദ്യാ വര്ദക് സ്കൂല്‌
View Map

Services

cash, credit card
Products: ഹോം ഏംറ്റര്ടെന്മെംറ്റ്
Brands: സനി
Accessories: യെസ്
Products: ല്യാപ്‌റ്റപ്
Accessories & Parts: യെസ്
Brands: സനി
Networking Equipment: ഏന്.ഏ.
Used Laptops: നോ
Consumer Durables: യെസ്
Brands: സനി
Services: യെസ്
Sony: സീ.ഡീ. / രെഡിയോ / ക്യാസെറ്റ് പ്ലെയര്, ഡീ.വീ.ഡീ./ഏച്.ഡീ.ഡീ. പ്ലെയര്സ്, ഡീ.വീ.ഡീ. ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം, ഹോം അഡിയോ അക്സ്‌രീസ്, ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം അക്സ്‌രീസ്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., രെഡിയോ
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ
Products Other: ഡിജിറ്റൽ ക്യാമെരാ, ഹ്യാംഡീക്യാം

Other Branches of Sony World

Near Devegowda Petrol Bunk
Banashankari 3rd Stage, Bangalore
Near Kalyan Nagar Bus Stop
Banaswadi, Bangalore
Near Pavithra Paradise Restaurant
Basaveshwara Nagar 2nd Stage, Bangalore
Near Cafe Coffee Day
Brigade Road, Bangalore
Opposite Food World Supermarket
Cox Town, Bangalore
Opposite Medinova Diagnostic Centre
Infantry Road, Bangalore
Opposite Sukh Sagar
Jaya Nagar 4th Block, Bangalore
Near Universal Academy
Jaya Nagar 4th Block, Bangalore
View All 18 Branches of Sony World

Write Review

You might also like

Related Keywords