അദീഷ്വര് ഇലെക്ട്രോ വര്ല്ഡ്

Electronics and Home Appliance Stores
 08023134692, 08023134693
280/107, 19ടീ.ഏച്. മെൻ രോഡ്‌, രജജി നഗര്‌ 1സ്ട്രീറ്റ് ഏന് ബ്ലക്‌, ഏന്IL - 560010, Karnataka
അപോജിട്‌ ഡിയ്കോൻ ഹസ്പിറ്റല്‌
View Map

Services

cash, credit card
Kelivanator: രെഫ്രിജരെറ്റര്
Repairs & Services: നോ
Segment: കമര്ഷൽ, രെജിഡെന്ഷൽ
Brands: പിജൻ, കൈലഷ്
Accessories & Parts: യെസ്
Consumer Durables: യെസ്
Sales: യെസ്
Services: യെസ്
Videocon: കലര് റ്റെലിവിജൻ, മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Panasonic: അറ്റോമെറ്റിക് കൂകര്, കെമ്‌ക്യാര്‌ഡര്, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഇലെക്ട്രിക് ആയ്‌രൻ, ഫൂഡ് പ്രസെസര്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ജൂസര് മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., പോര്ടെബല് അഡിയോ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, സ്ലിം ടീ.വീ., സ്ട്യാംഡ്‌ബൈ ലൈറ്റ്, വെകുയം ക്ലീനര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Sony: അഡിയോ അക്സ്‌രീസ്, കോമ്പ്യാക്ട് ഫ്ല്യാഷ്, ഡീ.വീ.ഡീ./ഏച്.ഡീ.ഡീ. പ്ലെയര്സ്, ഡീ.വീ.ഡീ. ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം, ഹൈ-ഫി സിസ്‌ടം, ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം അക്സ്‌രീസ്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., പോര്ടെബല് പ്ലെ സ്ടെഷൻ, രെഡിയോ, വക്‌മ്യാൻ ഏമ്.പീ.3
IFB: ചിമ്നീസ്, ഡിഷ്‌വാഷര്, ഡ്രൈഏര്സ്, ഹബ്സ്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, വാഷിംഗ് മഷീന്
Onkyo: 5.1 സ്പീകര് സിസ്‌ടം, സീ.ഡീ. പ്ലെയര്സ്, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഫ്ലോര് സ്ട്യാംഡിംഗ് സ്പീകര്സ്
JVC: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, സ്പീകര്സ്, സബ് വൂഫര്
Products Other: കിചെൻ യൂറ്റെന്സില്സ് എംഡ് കുക്‌വെയര്, നൻ സ്ടിക് കുക്‌വെയര് സെറ്റ്
Philips: കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., ഏമ്.പീ.3 എംഡ് ഏമ്.പീ.4 പ്ലെയര്
Prestige: ചിമ്നി, കഫീ മെകര്, ഡ്രൈ ആയ്‌രൻ, ഇലെക്ട്രിക് കൂകര്, ഇലെക്ട്രിക് കെട്ല്, ഗൈസ്‌ സ്ടോവ്, ഹെംഡ് ബ്ലംഡര്, ഇംഡക്ഷൻ കുക് റ്റപ്സ്, ജൂസര്, കിചെൻ റ്റൂല്സ്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, നൻ സ്ടിക് കുക്‌വെയര്, പപ് അപ്‌ റ്റോസ്ടര്, പ്രെഷര് കൂകര്, സെംഡ്‌വിച് റ്റോസ്ടര്
Kenwood: സ്പീകര്സ്, സബ് വൂഫര്, വിജുയൽ എംഡ് ന്യാവിഗെഷൻ സിസ്‌ടം
Sansui: കന്വെന്ഷനൽ ടീ.വീ., ഫ്ല്യാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടീ.വീ., ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, സ്ലിം ടീ.വീ., അല്ടരസ്ലിം ടീ.വീ.
Preethi: ഡ്രൈ ആയ്‌രൻ, ഇലെക്ട്രിക് കൂകര്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്
Credit Cards Accepted: അമെരികൻ ഏക്സ്പ്രെസ്, മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ
Orient: സീലിംഗ് ഫ്യാൻ, സ്ടെംഡ് ഫ്യാന്സ്, റ്റെബല് ഫ്യാൻ, വാൾ ഫ്യാൻ
Godrej: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Products: ഹോം ഏംറ്റര്ടെന്മെംറ്റ്, കിചെൻ എപ്ലിയംക്
Brands: എക്വാ ഗാര്ഡ്, കിൻസ്ടെര്, കെന്ട് ആര്.ഓ., കെന്ട് അല്ട്രാ, ലൈഫ്‌ഗാര്ഡ്, ലമിംയസ്, ഫിലിപ്സ്, പ്യുര് ഇറ്റ്, ആര്.ഓ. വാറ്റര് പ്യൂരിഫൈര് ഡീലര്സ്, ഉഷാ, വീ ഗാര്ഡ്
Haier: കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Toshiba: ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., ഏല്.ഈ.ഡീ. ടീ.വീ.
Whirlpool: മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്, വാറ്റര് പ്യൂരിഫൈര്
Samsung: ബ്ലൂ-രെ പ്ലെയര്സ്, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., ഏല്.ഈ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, മല്ടി-മിഡിയാ പ്ലെയര്സ്, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., രെഫ്രിജരെറ്റര്, സ്മാര്ട് അവൻ, അല്ട്രാ സ്ലംഫിറ്റ് ടീ.വീ., വാഷിംഗ് മഷീന്
Siemens: ചിമ്നീസ്, ഡിഷ്‌വാഷര്, ഡ്രൈഏര്സ്, ഫ്രീജര്സ്, ഹബ്സ്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
LG: എയര് പ്യൂരിഫൈര്, കന്വിക്ഷൻ മൈക്രോവെവ്, ഡിഷ്‌വാഷര്, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഫ്ല്യാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടീ.വീ., ഫ്രംറ്റ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മഷീന്, ഗ്രിൾ മൈക്രോവെവ്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മ്യൂജിക് സിസ്‌ടം, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., രെഫ്രിജരെറ്റര് കംപ്രെസര്, സോലോ മൈക്രോവെവ്, സ്ടീം വാഷര് ഡ്രായര്, അല്ടരസ്ലിം ടീ.വീ., വെകുയം ക്ലീനര്, വാഷര് ഡ്രായര്
Brands: അകൈ, ബ്ലൂ സ്ടാര്‌, ഗഡ്‌രെജ്, ഹെയര്, ഹിറ്റാചി, ഹ്യൂന്ഡൈ, കെല്വിനെറ്റര്, കിൻസ്ടെര്, ഏല്.ജീ., ഓ ജെനരൽ, ഓനിഡാ, പെനാസോനിക്, സ്യാമസംഗ്, വിഡിയോകൻ, വോല്ടാസ്, വര്‌പൂൽ
AC Types: സെംറ്റരൽ ഏ.സീ., സ്പ്ലിറ്റ് ഏ.സീ., വിംഡോ ഏ.സീ.
Bajaj: സീലിംഗ് ഫ്യാൻ, ഇന്ഡസ്ട്രിയ്ല്‌ ഫ്യാന്സ്, പെഡെസ്ടൽ ഫ്യാൻ, റ്റെബല് ഫ്യാൻ, വാൾ ഫ്യാൻ
Morphy Richards: ചപര്, കഫീ മെകര്, ഡ്രൈ ആയ്‌രൻ, ഇലെക്ട്രിക് കൂകര്, ഫൂഡ് പ്രസെസര്, ഹെംഡ് ബ്ലംഡര്, കെട്ല്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, സെംഡ്‌വിച് മെകര്, സ്ടീം ആയ്‌രൻ, റ്റി മെകര്, റ്റോസ്ടര്
Sharp: എയര് പ്യൂരിഫൈര്, കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്
Khaitan: സീലിംഗ് ഫ്യാൻ, ഇലെക്ട്രിക് ആയ്‌രൻ, ഹെംഡ് ബ്ലംഡര്, ഹെംഡ് മിക്സര്, ജൂസര്, ജൂസര് മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, പോര്ടെബല് ഫ്യാന്സ്, സംയേകെര്, റ്റെബല് ഫ്യാൻ
Onida: കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, വാഷിംഗ് മഷീന്
Sanyo: അഡിയോ സീസ്ടമ്സ്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Maharaja Whiteline: ഇലെക്ട്രിക് ആയ്‌രൻ, ഇലെക്ട്രിക് കെട്ല്, ഇമര്ജെന്സി ലൈറ്റ്, ഫൂഡ് പ്രസെസര്, ഹെംഡ് ബ്ലംഡര്, ഹീറ്റ് കോംവെര്ടെര്, ജൂസ് ഏക്സ്ട്ര്യാക്ടോര്, ജൂസര് മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, അവൻ റ്റോസ്ടര് ഗ്രീല്ലെര്, രൈസ് കൂകര്, റ്റോസ്ടര്, വെറ്റ് ഗ്രൈംഡര്

Other Branches of Adishwar Electro World

Near Sobha Apartment
Amrutha Halli, Bangalore
Near Deve Gowda Petrol Pump
Banashankari 3rd Stage, Bangalore
Opposite Big Bazaar
Banashankari 3rd Stage, Bangalore
Opposite Indian Institute Of Management Bangalore
Bannerghatta Road, Bangalore
Near Good Will Apartment
Chandra Layout, Bangalore
Beside Trident Hyundai Showroom
Garvebhavi Palya, Bangalore
Opposite Good Year English High School
HRBR Layout, Bangalore
Opposite IDBI Bank
HSR Layout, Bangalore
View All 27 Branches of Adishwar Electro World

Write Review

You might also like

Electronics and Home Appliance Stores nearby അദീഷ്വര് ഇലെക്ട്രോ വര്ല്ഡ്