പ്യാനസോനിക് ബ്രാംഡ് ഷപ്

Electronics and Home Appliance Stores
 08023373409, 08023474409
264, 1സ്ട്രീറ്റ് ഏന് ബ്ലക്‌, രജജി നഗര്‌, ഏന്IL - 560010, Karnataka
അപോജിട്‌ വിദ്യാ വര്ധകാ സ്കൂല്‌
View Map

Services

Segment: കമര്ഷൽ, രെജിഡെന്ഷൽ
Accessories & Parts: യെസ്
Brands: പെനാസോനിക്
Consumer Durables: യെസ്
Services: നോ
AC Types: സ്പ്ലിറ്റ് ഏ.സീ.
Products: ഹോം ഏംറ്റര്ടെന്മെംറ്റ്, കിചെൻ അപ്ലായന്സെസ്
Panasonic: അറ്റോമെറ്റിക് കൂകര്, ബ്ലൂ-രെ പ്ലെയര്സ്, കെമ്‌ക്യാര്‌ഡര്, സീ.ഡീ. രെഡിയോ ക്യാസെറ്റ് രികോര്ഡര്, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഇലെക്ട്രിക് ആയ്‌രൻ, ഫ്ല്യാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടീ.വീ., ഫൂഡ് പ്രസെസര്, ഹോം അഡിയോ, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ആഈ.സീ. എംഡ് ക്യാസെറ്റ് രികോര്ഡര്, ജൂസര് മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, മിനി ഹൈ-ഫി സിസ്‌ടം, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, ഏമ്.പീ.3 സീ.ഡീ. രിസീവര്സ്, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., പോര്ടെബല് അഡിയോ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, സ്ലിം ടീ.വീ., സ്ട്യാംഡ്‌ബൈ ലൈറ്റ്, ഠെര്മോപോത്, വെകുയം ക്ലീനര്, വാഷിംഗ് മഷീന്

Other Branches of Panasonic Brand Shop

Near Deva Gowda Petrol Pump
Banashankari 3rd Stage, Bangalore
Near RK Color Lab
J.C Road, Bangalore
Behind BSNL Office
Jaya Nagar 5th Block, Bangalore
Opposite Shanthi Sagar Hotel
Koramangala 4th Block, Bangalore
Opposite Pai Viceroy Hotel
Lalbagh Main Road, Bangalore
Near BHEL
Mysore Road, Bangalore

Write Review

You might also like