ഷ്രി കര്പോരെഷൻ

Hardware and Electrical Stores
 08041517671,
 09845215671, 09342025671
173/1, 1സ്ട്രീറ്റ് ഫ്ലോര്‌, ബംകി നവാബ് ലെന്‌, ഏസ്.പീ രോഡ്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560002, Karnataka
ബിസൈഡ്‌ കര്നാറ്റക ഹാര്ഡ്വെര്‌
View Map

Services

Electrical: നോ
Products: പീ.വീ.സീ. പൈപ്സ്
Type: പൈപ്സ് എംഡ് ഫിറ്റിംഗ്സ്
Hardware: യെസ്
Type: പീ.വീ.സീ.
Brands: പെരിവ്യാരി, ഹീംദ്വരെ
Iron/Steel: നോ
Repairs & Services: നോ
Products: ജീ.ആഈ. പൈപ്സ്, പീ.വീ.സീ. പൈപ്സ്, സ്യാനിറ്റരി വ്യാരി
Products: ബാഥ് ട്യൂബ്, വാഷ് ബെസിൻ, സമദ്

Write Review