എക്സിസ്

Dentists and Dental Clinics
 08064515151
 09686922667
, രിംഗ്‌ രോഡ്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560035, Karnataka
വിപ്രോ
View Map

Services

Clinic: എക്സിസ് ഡെംറ്റൽ
Credit Cards Accepted: , വിജാ, വിജാ
cash, credit card
Specialization: , ബ്രെക്സ് , കോസ്മെറ്റിക് , , , , ലെസര് , രൂറ്റ് , വെനീര്സ്

Write Review