ഛാബ്രിയാ റ്റൈല്സ്

Construction Material Dealers
 08041517800
5, രമനഷ്രീ ചൈമ്ബര്സ്‌, ഗ്രൌംഡ്‌ ഫ്ലോര്‌, ഷിവാജി നഗര്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560051, Karnataka
അപോജിട്‌ കനാരാ ബ്യാംക്‌
View Map

Services

Type: റ്റൈല്സ്
Parryware: സിംക്, ഷാവര് പ്യാനൽ, റ്റപ്സ്, യൂരിനല്സ്, വാഷ് ബെസിൻ
Products: വാൾ റ്റൈല്സ്, ഫ്ലോര് റ്റൈല്സ്, വീത്രീഫീയേദ് റ്റൈല്സ്, സരമീക് റ്റൈല്സ്
Duravit: ബാഥ് ട്യൂബ്, സിംക്, ഷാവര് പ്യാനൽ, റ്റയ്‌ലെട്സ്, യൂരിനല്സ്, വാഷ് ബെസിൻ
Ess Ess: ഫ്ലഷ് വാല്വ്സ്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, റ്റപ്സ്
Jaquar: ബാഥ് ട്യൂബ്, കിസ്ടെര്ൻ, ഫകെട്സ്, ഫ്ലഷ് വാല്വ്സ്, ഷാവര് പ്യാനൽ, റ്റപ്സ്
Cera: കിസ്ടെര്ൻ, ഫ്ലോര് റ്റൈല്സ്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, റ്റപ്സ്, യൂരിനല്സ്, വീത്രീഫീയേദ് റ്റൈല്സ്, വാഷ് ബെസിൻ, വാറ്റര് ക്ലജിറ്റ്
Hindware: ബാഥ് ട്യൂബ്, ഫകെട്സ്, ഫ്ലഷ് വാല്വ്സ്, സിംക്സ്, യൂരിനല്സ്, വാഷ് ബെസിൻ, വാറ്റര് ക്ലജിറ്റ്
Johnson: ഫകെട്സ്, സിംക്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, റ്റപ്സ്, യൂരിനല്സ്
Simpolo: യൂരിനല്സ്, വീത്രീഫീയേദ് റ്റൈല്സ്, വാൾ റ്റൈല്സ്, വാഷ് ബെസിൻ

Write Review