യാകൂബ് എംഡ് സന്സ്

Construction Material Dealers
 09341243629, 09343568012
16/2, ന്യൂ ബ്യാമ്ബൂ ബജാര്‌, ഷിവാജി നഗര്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560051, Karnataka
നിയര്‌ മദീനാ മസ്ജിദ്‌
View Map

Services

Type: റ്റിമ്ബര് ഡോര്സ് എംഡ് വിംഡോസ്
Iron/Steel: നോ
Products: റ്റെക് വൂഡ്, സെൽ വൂഡ്, നീം വൂഡ്

Write Review