സിലികൻ രെഫ്രിജരെഷൻ

Electronics and Home Appliance Stores
 08032914149
 09341154033
15, സിദ്ദൈയാഹ് രോഡ്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560002, Karnataka
ബിലോ ജെനരല്‌ അറ്റോ സപര്
View Map

Services

Videocon: രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Products: അദര്സ്
Haier: രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Samsung: രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Segment: രെജിഡെന്ഷൽ
Accessories & Parts: യെസ്
Consumer Durables: യെസ്
Services: യെസ്
Godrej: രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
LG: ഡൈരെക്ട് കൂൽ രെഫ്രിജരെറ്റര്, ഫ്രസ്ട് ഫ്രീ രെഫ്രിജരെറ്റര്, രെഫ്രിജരെറ്റര് കംപ്രെസര്, സീഡ് ബായേ സീഡ് രെഫ്രിജരെറ്റര്, റ്റപ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മഷീന്
Brands: ഗഡ്‌രെജ്, ഹെയര്, ഏല്.ജീ., സ്യാമസംഗ്, വിഡിയോകൻ
AC Types: സെംറ്റരൽ ഏ.സീ., സ്പ്ലിറ്റ് ഏ.സീ., വിംഡോ ഏ.സീ.

Write Review

You might also like