ഭിക്ഷു എംറ്റര്‌പ്രൈസെസ്

Electronics and Home Appliance Stores
 08028378151, 08028911101
 09845074210
527, 1സ്ട്രീറ്റ് മെൻ രോഡ്‌, ടീ.ദസരാ ഹല്ലി, ബൈംഗലോര്‌ - 560057, Karnataka
അപോജിട്‌ ജൈന്‌ റ്റെമ്പല്‌
View Map

Services

cash, credit card
Videocon: രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Sharp: കലര് റ്റെലിവിജൻ
Whirlpool: രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Accessories & Parts: യെസ്
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ
Brands: പിജൻ
Hawkins: കുക്‌വെയര്, പ്രെഷര് കൂകര്
Consumer Durables: യെസ്
Services: യെസ്
Bajaj: അറ്റോമെറ്റിക് കൂകര്, ഇലെക്ട്രിക് കെട്ല്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, പ്രെഷര് കൂകര്, രൂം കൂലര്സ്, രൂം ഹീറ്റര്, വാറ്റര് പ്യൂരിഫൈര്, വെറ്റ് ഗ്രൈംഡര്
Brands: എയര്‌ടെൽ ഡീ.ടീ.ഏച്., ഡിഷ് ടീ.വീ., റ്റാറ്റാ സ്കൈ, വിഡിയോകൻ ഡീ2ഏച്
Products: ഹോം ഏംറ്റര്ടെന്മെംറ്റ്, കിചെൻ എപ്ലിയംക്
Butterfly: കുക്‌വെയര് സെറ്റ്, ഇലെക്ട്രിക് കൂകര്, ഏന്സെമ്ബ്ല്സ് എംഡ് ഡിനര് സെറ്റ്, ഗൈസ്‌ സ്ടോവ്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, പ്രെഷര് കൂകര്, റ്റെബല് റ്റപ് ഗ്രൈംഡര്
Samsung: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., ഏല്.ഈ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., രെഫ്രിജരെറ്റര്, സ്മാര്ട് അവൻ, അല്ട്രാ സ്ലംഫിറ്റ് ടീ.വീ., വാഷിംഗ് മഷീന്
Preethi: ഡ്രൈ ആയ്‌രൻ, ഇലെക്ട്രിക് കൂകര്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, വെറ്റ് ഗ്രൈംഡര്
Onida: കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്
Philips: കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം
LG: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഫ്ല്യാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടീ.വീ., ഫ്രംറ്റ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മഷീന്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മ്യൂജിക് സിസ്‌ടം, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., അല്ടരസ്ലിം ടീ.വീ., വെകുയം ക്ലീനര്

Write Review

You might also like