സോനി വര്ല്ഡ്

Electronics and Home Appliance Stores
 08041262595, 08041262596
 07760988161
ദെ ഫോരം വ്യാല്യൂ മൾ, ഷപ്‌-215, 2ഏന്.ഡീ. ഫ്ലോര്‌, വൈറ്റഫീല്ഡ് മെൻ രോഡ്‌, 62, വൈറ്റഫീല്ഡ്, ബൈംഗലോര്‌ - 560066, Karnataka
ഇൻ ദെ ഫോരം വ്യാല്യൂ മൾ
View Map

Services

cash, credit card
Products: ഹോം ഏംറ്റര്ടെന്മെംറ്റ്
Brands: സനി
Accessories: യെസ്
Products: ല്യാപ്‌റ്റപ്
Accessories & Parts: യെസ്
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, , ഇലെക്ട്രൻ
Brands: സനി
Networking Equipment: ഏന്/ഏ
Used Laptops: നോ
Consumer Durables: യെസ്
Brands: സനി എരിക്സൻ
Services: യെസ്
Sony: സീ.ഡീ. / രെഡിയോ / ക്യാസെറ്റ് പ്ലെയര്, ഡീ.വീ.ഡീ./ഏച്.ഡീ.ഡീ. പ്ലെയര്സ്, ഡീ.വീ.ഡീ. ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം, ഹൈ-ഫി സിസ്‌ടം, ഹോം അഡിയോ അക്സ്‌രീസ്, ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ കമ്പോനംറ്റ് സിസ്‌ടം, ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം അക്സ്‌രീസ്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., വക്‌മ്യാൻ ഏമ്.പീ.3
Products Other: ഡിജിറ്റൽ ക്യാമെരാ, ഹ്യാംഡീക്യാം

Other Branches of Sony World

Near Devegowda Petrol Bunk
Banashankari 3rd Stage, Bangalore
Near Kalyan Nagar Bus Stop
Banaswadi, Bangalore
Near Pavithra Paradise Restaurant
Basaveshwara Nagar 2nd Stage, Bangalore
Near Cafe Coffee Day
Brigade Road, Bangalore
Opposite Food World Supermarket
Cox Town, Bangalore
Opposite Medinova Diagnostic Centre
Infantry Road, Bangalore
Opposite Sukh Sagar
Jaya Nagar 4th Block, Bangalore
Near Universal Academy
Jaya Nagar 4th Block, Bangalore
View All 18 Branches of Sony World

Write Review

User Reviews

The cell phone no given is wrong so dont call at that no....thus the review is wrong..i will try to get it deleted..
these ppl want to make fun of you...they dont wanna listen..when i called for the installation of my home theatre system , they told me to talk in hindi..which is fine for me...and then when i asked them when the installation person will come they said "iska matlab mujhe pata nahi, mujhe calll karke paresan mat karo" . then i said to give to ur manager..then they are saying their mgr is 100 km away.....what is this...if they cant answer to the question also ..why are they even working there..

You might also like

Related Keywords