സ്യാനിറ്റരി വര്ല്ഡ്

Construction Material Dealers
 08022297176, 08025970214
 09880740443, 09880910001
35/1, ബന്നെരഘട്ടാ രോഡ്‌, വില്സൻ ഗാര്ഡെന്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560030, Karnataka
നിയര്‌ ഏച്.ഏസ്.ബീ.സീ. ബ്യാംക്‌
View Map

Services

Type: റ്റൈല്സ്
Brands: ഏന്.ഏ.
Iron/Steel: നോ
Products: ഏന്.ഏ.
Parryware: ബാഥ് ട്യൂബ്, കിസ്ടെര്ൻ, ക്ലജിറ്റ് സീറ്റ് കവര്, കിചെൻ സിംക്, ല്യാബ് സിംക്, പ്രെഷര് പംപ്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, സോപ് ട്രെ, റ്റപ്സ്, റ്റയ്‌ലെറ്റ് പെപര് ഹോല്ഡര്, യൂരിനല്സ്, വ്യാനറ്റി ക്യാബിന്സ്, വാഷ് ബെസിൻ, വാറ്റര് ക്ലജിറ്റ്
Products: ഫ്ലോര് റ്റൈല്സ്, വാൾ റ്റൈല്സ്, വീത്രീഫീയേദ് റ്റൈല്സ്, സരമീക് റ്റൈല്സ്
Duravit: ബാഥ് ട്യൂബ്, ബീദെത്സ്, കിചെൻ സിംക്, മല്ടി ഫംക്ഷനൽ ഷാവര്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, റ്റയ്‌ലെട്സ്, യൂരിനല്സ്, വാഷ് ബെസിൻ
Ess Ess: ഫ്ലഷ് വാല്വ്സ്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, റ്റപ്സ്
Cera: ബാഥ് ട്യൂബ്, കിസ്ടെര്ൻ, ക്ലജിറ്റ് സീറ്റ് കവര്, ഫ്ലോര് റ്റൈല്സ്, ഹൈലൈറ്റര്, കിചെൻ സിംക്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, റ്റപ്സ്, യൂരിനല്സ്, വീത്രീഫീയേദ് റ്റൈല്സ്, വാഷ് ബെസിൻ, വാറ്റര് ക്ലജിറ്റ്
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ
Simpolo: യൂരിനല്സ്, വീത്രീഫീയേദ് റ്റൈല്സ്, വാൾ റ്റൈല്സ്, വാഷ് ബെസിൻ, വാറ്റര് ക്ലജിറ്റ്
Jaquar: ബാഥ് ട്യൂബ്, കിസ്ടെര്ൻ, ഫകെട്സ്, ഫ്ലഷ് വാല്വ്സ്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, റ്റപ്സ്
Hindware: ബാഥ് ട്യൂബ്, ബീദെത്സ്, കിസ്ടെര്ൻ, ക്ലജിറ്റ് സീറ്റ് കവര്, ഫകെട്സ്, ഫ്ലഷ് വാല്വ്സ്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, സിംക്സ്, സ്ടീം രൂം, യൂരിനല്സ്, വാഷ് ബെസിൻ, വാറ്റര് ക്ലജിറ്റ്
Johnson: ബാഥ് ട്യൂബ്, ഫകെട്സ്, ഇന്സ്ടെന്ട് ഷാവര് സിസ്‌ടം, കിചെൻ സിംക്, കിചെൻ വെസ്ട് ഷ്രെഡര്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, ഷാവര് പംപ്, റ്റപ്സ്, യൂരിനല്സ്, വാറ്റര് ക്ലജിറ്റ്
Kerovit: ബാഥ് ക്യാബിനെറ്റ്, ബാഥ് ട്യൂബ്, ഫ്ലഷ് വാല്വ്സ്, കിചെൻ സിംക്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, സ്ടീം രൂം, യൂരിനല്സ്, വ്യാനറ്റീസ്, വാറ്റര് ക്ലജിറ്റ്
Roca: ബാഥ് ട്യൂബ്, കിസ്ടെര്ൻ, ക്ലജിട്സ്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, റ്റയ്‌ലെട്സ്, യൂരിനല്സ്, വാഷ് ബെസിൻ
Toto: ബാഥ് ട്യൂബ്, ബീദെത്സ്, ക്ലജിറ്റ് സീറ്റ് കവര്, ഫകെട്സ്, ഫ്ലഷ് വാല്വ്സ്, ഹെംഡ് റ്റാവൽ ഹോല്ഡര്, ല്യാവ്യാറ്റോരീസ്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, റ്റയ്‌ലെട്സ്, യൂരിനല്സ്
cash, credit card
Sanitaryware - ഡീലര്സ്/രെറ്റെലെര്സ്/രെസ്‌ലര്സ്
Business:
ബാഥ് ട്യൂബ്, വാഷ് ബെസിൻ, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, റ്റപ്സ്

Write Review