ഷാര്പ് നെട്ക്യാം

Telecom and Internet Service Provider
 07878234723, 07878995541
213/1, അദ്യര്, ചെന്നയി - 600020, Tamil Nadu
നിയര്‌ കനാരാ ബ്യാംക്‌

Services

cash, credit card
Payment Point: യെസ്
Franchise: നോ
Brand Outlet: നോ
Prepaid Sim card outlet: യെസ്
Dealer: യെസ്
Distributor: യെസ്
Credit Cards Accepted: നോ
Services: ഇംറ്റര്‌നെറ്റ് ബ്രോഡ്‌ബ്യാംഡ് കനെക്ഷൻ ഡെറ്റാ കാര്ഡ്, ഇംറ്റര്‌നെറ്റ് ബ്രോഡ്‌ബ്യാംഡ് കനെക്ഷൻ ഹോം, ഇംറ്റര്‌നെറ്റ് ബ്രോഡ്‌ബ്യാംഡ് കനെക്ഷൻ അഫിസ്, ഇംറ്റര്‌നെറ്റ് ബ്രോഡ്‌ബ്യാംഡ് കനെക്ഷൻ വായര്‌ലെസ്, ലെസ്ഡ് ലൈന്
Products & Services: ഇംറ്റര്‌നെറ്റ് ബ്രോഡ്‌ബ്യാംഡ് കനെക്ഷൻ ഡെറ്റാ കാര്ഡ്, ഇംറ്റര്‌നെറ്റ് ബ്രോഡ്‌ബ്യാംഡ് കനെക്ഷൻ ഹോം, ഇംറ്റര്‌നെറ്റ് ബ്രോഡ്‌ബ്യാംഡ് കനെക്ഷൻ അഫിസ്, ഇംറ്റര്‌നെറ്റ് ബ്രോഡ്‌ബ്യാംഡ് കനെക്ഷൻ വായര്‌ലെസ്, ലെസ്ഡ് ലൈന്, ല്യാംഡ്‌ലൈന് കനെക്ഷൻ
Brands: രെലായന്സ്, റ്റാറ്റാ ഡോകോമോ, റ്റാറ്റാ ഇംഡികോം
Brands: എയര്‌ടെൽ, ബീ.ഏസ്.ഏന്.ഏല്., ആയിഡിയാ, ഏമ്.ടീ.ഏന്.ഏല്., ഏമ്.ടീ.ഏസ്., രെലായന്സ്, സീഫി, റ്റാറ്റാ ഇംഡികോം, റ്റാറ്റാ ഫോറ്റോൻ പ്ലസ്, തീകോനാ, വോഡാഫോന്

Write Review

You might also like