ഏമ്.ജീ.ഏസ്. ഡെകോര് Owner Verified Listing

Modular Kitchen Dealers
 04442802107
 09840019960
16/9, 1സ്ട്രീറ്റ് ഫ്ലോര്‌, ഗാംധി രോഡ്‌, അല്വര്‌ ഥിരു നഗര്‌, ചെന്നയി - 600087, Tamil Nadu
അപോജിട്‌ മെഗമര്ത്

Services

cash
Products: Modular Kitchen and Wood Works
Interior Decorator: Yes
Decorator Services: Wood work & furniture
Interior Designer: Yes
Type: Residential
Credit Cards Accepted: No
Kitchen Types: Wooden
Type: Italian, French, Indian, European

Business Description

No surprise additional costs... add ons... after commencement of work Firm Estimate with every minute detail of interior and exterior grade/type of material that will be used will be given in writing with Brand of Accessories , hardware and handles etc.. Top of the line Technitians.... apart from excellent craftsman they are friendly and clarify your doubts at site with abundant patience Adhering to Time frame / deadlines....adjusting our time schedule according to your priorities... If required, We co-ordinate with all other agencies at site to get the best output of our product After completion, You will be calling us only to give references of your friends and relatives

Write Review

You might also like

*Content on this page has been submitted by the listing owner. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.