റ്റൈം

Entrance Exam Training Institutes
 04443500382, 04443500384
ഏഫ്/32, 2ഏന്.ഡീ. ഫ്ലോര്‌, 2ഏന്.ഡീ. എവെന്യൂ, അന്നാ നഗര്‌, ചെന്നയി - 600040, Tamil Nadu
എബോവ്‌ കരൈകുദി രെസ്ട്രംട്‌

Services

cash, credit card
Credit Cards Accepted: നോ
Course Other: സീ.ഈ.ടീ., ഏ.ആഈ.ഈ.ഈ.ഈ., പീ.ജീ.ഏസ്.ഈ.ഏമ്., പീ.ജീ.സീ.ഈ.ടീ.
Test: ക്യാറ്റ്, ഇംജിനിയരിംഗ്, ജീ.ഏമ്.ഏ.ടീ., ജീ.ആര്.ഈ., ആഈ.ഈ.ഏല്.ടീ.ഏസ്., ആഈ.ആഈ.ടീ., റ്റോഫ്ൽ
Other Services: അപ്ട്‌റ്റുഡെ റ്റെസ്ടിംഗ്, കെരിയര് കൌന്സലിംഗ്, കലെജ് എംഡ് യൂനിവര്സിറ്റി സിലെക്ഷൻ - കൌന്സലിംഗ്, ഇംറ്റര്വ്യൂ പ്രെപരെഷൻ, റ്റെസ്ട് പ്രെപരെഷൻ എംഡ് കോചിംഗ്

Other Branches of TIME

Near Adyar Police Station
Adyar, Chennai
Opposite Broadway Bus Depot
Adyar, Chennai
In Alsa Mall
Egmore, Chennai
Above State Bank Of India
Nungambakkam, Chennai
Above State Bank Of India
Nungambakkam High Road, Chennai
Near Railway Station
Pazhavanthangal, Chennai
Near Water Tank
Tambaram, Chennai
Behind Valluvar Gurukulam School
Tambaram West, Chennai
View All 11 Branches of TIME

Write Review

You might also like