സുംതെക്ഷ്

Cellphone Showroom
 04442149252
#7 കേ.ഏ.ജേ. പ്ലാജാ ഗ്രൌംഡ്‌ ഫ്ലോര്‌ നരസിംഗപുരം സ്ട്രീട്‌ മൌംട്‌ രോഡ്‌, അന്നാ സലൈ, ചെന്നയി - 600002, Tamil Nadu
നിയര്‌ - ബംറ്റാ ഷോരൂമ്‌

Services

Accessories: യെസ്
Brands: ഏല്.ജീ., മോറ്റോരോലാ, നോകിയാ, സ്യാമസംഗ്, സനി എരിക്സൻ, റ്റാറ്റാ ഇംഡികോം സീ.ഡീ.ഏമ്.ഏ., വര്ജിൻ

Write Review