രിലായംസ് വര്ല്ഡ്

Telecom and Internet Service Provider
 09025777771
ടീ-45ഏ&ബീ, 7ടീ.ഏച്. എവെന്യൂ, ബെസംത് നഗര്‌, ചെന്നയി - 600090, Tamil Nadu
നിയര്‌ സ്പെന്സര്സ് ഡെലി

Services

Payment Point: യെസ്
Brands: ബിഗ് ടീ.വീ. ഡീ.ടീ.ഏച്.
Franchise: യെസ്
Prepaid Sim card outlet: യെസ്
Brand Outlet: യെസ്
Accessories: യെസ്
Dealer: നോ
Brands: രെലായന്സ്
Distributor: നോ
Credit Cards Accepted: നോ
Brands: രെലായന്സ്
cash, credit card
Services: ഇംറ്റര്‌നെറ്റ് ബ്രോഡ്‌ബ്യാംഡ് കനെക്ഷൻ ഡെറ്റാ കാര്ഡ്, ഇംറ്റര്‌നെറ്റ് ബ്രോഡ്‌ബ്യാംഡ് കനെക്ഷൻ ഹോം, ഇംറ്റര്‌നെറ്റ് ബ്രോഡ്‌ബ്യാംഡ് കനെക്ഷൻ അഫിസ്, ഇംറ്റര്‌നെറ്റ് ബ്രോഡ്‌ബ്യാംഡ് കനെക്ഷൻ വായര്‌ലെസ്
Products & Services: രെലായന്സ് ബ്രോഡ്‌ബ്യാംഡ് കനെക്ഷൻ
Brands: ബ്ലക്‌ബെരി, രെലായന്സ് സീ.ഡീ.ഏമ്.ഏ.

Write Review