വി

Entrance Exam Training Institutes
 08939244344
ന്യൂ-4, -8ബീ, ഫ്ലോര്‌, രംഗസ്വാമി , ച്രോമ്പെത്, ചെന്നയി - 600044, Tamil Nadu
അദ്യര്

Services

Test: , ടീ.ഈ.ടീ., ടീ.ഏന്.പീ.ഏസ്.സീ., ബ്യാംക് ഇഗ്ജാമ്സ്, ഇന്സ്പെക്ടര് കോചിംഗ്, ഫര്‌ ഗവര്നമെംറ്റ് , ടീ.ഏന്.യൂ.ഏസ്.ആര്.ബീ., ആഈ.ബീ.പീ.ഏസ്., , ആര്.ആര്.ബീ., ആര്.ബീ.ആഈ.
Other Services: , , കലെജ് യൂനിവര്സിറ്റി - , , റ്റെസ്ട് കോചിംഗ്

Write Review

User Reviews

Seperate Practice room given for students.all day long we were permitted to practice with the help of the faculties.The only institute will all day long assistance..Good job...
i am working sbi bank thanks to weshine academy
weshine banking coaching is very nice
demo class is very good & nice. very useful
good coaching center for tnpsc, bank exams
weshine faculties are dedicated people. our coaching is very useful for me
weshine coaching is very useful for me.Infrastructure & atmosphere is very very super
They motivate each student and all the classes including english and general awareness are all dicussed in class.best coaching center
tnpsc , bank best coaching center in weshine academy.............
I am a student of Weshine academy for BANK class. Very good teaching methods. Seperate room given for practice. They conduct weekly test. Thanks for Weshine academy..
Show All (39)

You might also like