പ്ലെനെറ്റ് ഏമ്

Audio & Video Shop
 04443593327
 09884096648
390, ഓല്ഡ്‌ മഹാബലീപുരം രോഡ്‌, നെഹരു നഗര്‌, കംദനചവാദി, ചെന്നയി - 600096, Tamil Nadu
നിയര്‌ ദെ മോബൈല്‌ സ്ടോര്സ്‌

Services

Accessories: യെസ്
Brands: ഫ്ലൈ, ഏല്.ജീ., മാസ്‌രബര്, മോറ്റോരോലാ, നോകിയാ, സ്യാമസംഗ്, സനി എരിക്സൻ, വിഡിയോകൻ, വര്ജിൻ

Other Branches of Planet M

Near ICICI Bank
Anna Nagar, Chennai

Write Review

User Reviews

reasonable price

You might also like