ജേ.ഏമ്. തെച്നോയേദ്ഗെ

Computer Education & Training Centre
 09841373745
13/7, അഠീപട്ടൻ സ്ട്രീട്‌, മൌംട്‌ രോഡ്‌, ചെന്നയി - 600002, Tamil Nadu
നിയര്‌ പീ.ആര്.ആര്. & സന്സ്‌ ബസ്‌ സ്ടപ്‌

Services

Training For Individuals: യെസ്
Placement: യെസ്
Training For Corporates: യെസ്
Courses Offered: കമ്പ്യൂറ്റര് ഹാര്ഡ്‌വെര് ട്രെനിംഗ് എംഡ് നെട്വര്കിന്ഗ്, സെലുലര് ഫോന് രിപെയര് എംഡ് സര്വിസ്

Write Review

You might also like