ആര്.ആര്. സോല്യൂഷന്സ് Owner Verified Listing

Facilities Management Services
 09500903577, 08825230430
17, ഏ ബ്ലക്‌, കബലി ഥോട്ടം, മൈലാപൂര്, ചെന്നയി - 600004, Tamil Nadu
നിയര്‌ മൈലാപൂര് രെല്വെ സ്ടെഷന്‌

Services

cash, credit card
Credit Cards Accepted: നോ
Services: ബില്ഡിംഗ് മെന്ടെനെന്സ്, ഗ്ലാസ് ക്ലീനിംഗ്, ഹൌസ്‌കീപിംഗ് സര്വിസെസ്
Cleaning Services: ഫ്ലോര് ക്ലീനിംഗ്, വാറ്റര് റ്റ്യാംക് ക്ലീനിംഗ് സര്വിസ്

Write Review

User Reviews

I called them and came to know they dont do Floor cleaning services.

You might also like

Nearby Locality Guides

Adyar Mandaveli RA Puram Alwarpet
*Content on this page has been submitted by the listing owner. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.