രാജെംദ്ര

Electronics and Home Appliance Stores
 04425396145, 04425386717
 09500191901, 09840457110
11/20, കസി ചെട്ടി , പ്യാര്രിസ്‌, - 600079, Tamil Nadu
പൂകദൈ പോലിസ്‌ സ്ടെഷന്‌

Services

cash, credit card
Products: ഹോം
Segment: കമര്ഷൽ, രെജിഡെന്ഷൽ
Brands: ഓ ജെനരൽ,
AC Types: , ,
Sony: , -രെ , സീ.ഡീ. / രെഡിയോ / , , , ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം, -ഫി സിസ്‌ടം, ഹോം , ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം, ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം , ടീ.വീ., പ്ലെ സ്ടെഷൻ, രെഡിയോ,
Samsung: -രെ , , ഹോം സിസ്‌ടം, ടീ.വീ., ടീ.വീ., മല്ടി-മിഡിയാ , ടീ.വീ., ടീ.വീ.
Credit Cards Accepted: അമെരികൻ , , പ്ലസ്, സ്ടാര്‌, ,
Brands: എപല്-, , ഫ്ലൈ, , , ഏല്.ജീ., , , നോകിയാ, , , , , , റ്റാറ്റാ ഇംഡികോം , ,

Write Review

User Reviews

good brand and best price all electronic product

You might also like