ഏമ്.ടീ.ഏസ്. ഡെറ്റാ കാര്ഡ് Owner Verified Listing

Telecom and Internet Service Provider
Mswipe credit card machine
 08643040440
1, 88ടീ.ഏച്. സ്ട്രീട്‌,, വഡപലനി, ചെന്നയി - 600083, Tamil Nadu
നിയര്‌ ലക്ഷ്മണ് സൃഠി സിഗ്നൽ

Services

cash, credit card
Brands: മ്സ്വീപെ ജീ2 ഈ.ഡീ.സീ. മഷീന്
Services: മ്സ്വീപെ ക്രെഡിറ്റ് കാര്ഡ് സ്വീപ് മഷീന്
Products & Services: ക്രെഡിറ്റ് എംഡ് ഡെബിറ്റ് കാര്ഡ് സ്വീപ് മഷീന്
Credit Cards Accepted: അമെരികൻ ഏക്സ്പ്രെസ്, മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ

Photos

Videos 

Business Description

MSWIPE G2:GPRS/WiFi PORTABLE CREDIT AND DEBIT CARD SWIPE MACHINE: SPECIAL OFFERS: MODEL A:Rs.8260=3 years Free Rental+Mswipe BLUETOOTH Swipe machine+SIM card with Life Time Internet* MODEL B:Rs.10620=3 years Free Rental+Mswipe G2 GPRS&WiFi Swipe machine+SIM card with Life Time Internet MODEL C:Rs.14160=3 years Free Rental+ Mswipe G2Plus Printer Machine+SIM card with Life Time Internet. OFFERS: MODEL A: MSWIPE G2 GPRS WITH PRINTER SWIPE MACHINE: 1) Rs.8083=One month free Rental+Mswipe G2 machine+SIM card with Life Time Internet* 2) Rs.9735=6Month free Rental+ Mswipe G2 Machine+SIM card with Life Time Internet 3) Rs.11800=1 Year free Rental+ Mswipe G2 Machine+SIM card with Life Time Internet MODEL B: MSWIPE G2 GPRS SWIPE MACHINE: ... View More

Write Review

User Reviews

Very good service

You might also like

*Content on this page has been submitted by the listing owner. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.