> > Bans The Hotel

ബാംസ് ദ് ഹോറ്റെൽ

Hotel
 08572249090, 08572249092
 09949556309
4/99, വീസവെസ്വരയാ ബൈപാസ്‌ രോഡ്‌, പംത്രമ്പല്ലെ, ചിത്തൂര് - 517004
നിയര്‌ ബീ.ഏസ്. കാനൻ ഗവര്നമെംറ്റ് കലെജ്‌

Services

Tariff: രുപീസ് 4001 റ്റു രുപീസ് 5000
Checkout: 24 ആവര്സ്

Write Review

You might also like

Nearby Locality Guides

Chittoor-GPO