> > Government Junior College

ഗവര്നമെംറ്റ് ജൂനിയര് കലെജ്

College
 08572208060, 08572270111
ചിത്തൂര് രോഡ്‌, പുഠലപട്ടു, ചിത്തൂര് - 517124
നിയര്‌ പുഠലപട്ടു ബസ്‌ സ്ട്യാംഡ്‌

Services

Specialization: കമര്സ്, സ്കംക്
Gender: സോ-ഏഡ്

Write Review

You might also like