സൈ ഗര്ല്സ് പീ.ജീ. Owner Verified Listing

PG Paying Guest Accommodation
 08700887238
457/6 ഗോവിംദപുരി ന്യൂ ദില്ലി, ഗോവിംദപുരി, ഏന്.സീ.ആര്. - 110019
അപോജിറ്റ് എക്സിസ്‌ ബ്യാംക്‌

Services

cash, credit card
Cost Per Month: 7000
Gender: വൂമെൻസ്
Credit Cards Accepted: വിജാ
Facilities: അറ്റ്യാച്ഡ് ബാഥ്‌രൂം, കൂലര്, ഫുലി ഫര്നിഷ്ഡ്, ഇംറ്റര്‌നെറ്റ്, മീല്സ്, രെഫ്രിജരെറ്റര്, ഷെരിംഗ് ബെസിസ്

Write Review

You might also like

*Content on this page has been submitted by the listing owner. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.