അകീകോ കലംയേറ്റ്

Call Centre Training Institutes
 01125501573, 01125501572, 01141573783
ഏ-1/13 പംഖാ രോഡ്‌, ജനക്‌പുരി, ദില്ലി - 110058
നിയര്‌ - ഉത്തമ്‌ നഗര്‌ റ്റെര്മിനൽ

Services

Placement: യെസ്
Courses Offered: വോയ്സ് എംഡ് എക്സെന്ട് ട്രെനിംഗ്, കസ്ടമര് സര്വിസ്, റ്റില്‌മാര്കെറ്റിംഗ്

Write Review

User Reviews

m looking for some cce for international call center,,,if u have some students plz let me know....
call me at 9891164746