ഓരായൻ കൾ റ്റെക്

Call Centre Training Institutes
 01145602161, 01145602105
 09310253513
സീ-9, 1സ്ട്രീറ്റ് ഫ്ലോര്‌, ന്യൂ കൃഷ്ണാ , ജനക്‌പുരി, ദില്ലി - 110058
നിയര്‌ ജനക്‌പുരി വെസ്ട്‌ മെട്രോ സ്ടെഷന്‌

Services

Placement: യെസ്
Courses Offered: കസ്ടമര് സര്വിസ്, റ്റില്‌മാര്കെറ്റിംഗ്, വോയ്സ് എംഡ് എക്സെന്ട് ട്രെനിംഗ്

Write Review

User Reviews

we need some candidates ,telecaller for credit cards process
location rohini sector 3
contact us 8368412639