ആഈ360

Institutes
 01147097209, 01147097210
70, ഗ്രൌംഡ് ഫ്ലോര്, മൾ രോഡ്, കീംഗ്സ്വെ ക്യാമ്പ്, ദില്ലി - 111009
നിയര് എക്സിസ്‌ ബ്യാംക് എറ്റിയേം
View Map

Services

Placement: യെസ്
Languages: ഇംഗ്ലിഷ്
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ
cash, credit card
Professional Courses: ആഈ.ഈ.ഏല്.ടീ.ഏസ്., മ്യാനെജര്ഇൽ എകൌന്ടിന്ഗ്, രിറ്റെൽ മ്യാനെജമെംറ്റ്
Courses Offered: കസ്ടമര് സര്വിസ്‌, റ്റില്‌മാര്കെറ്റിംഗ്, വോയ്സ് എംഡ് എക്സെന്ട് ട്രെനിംഗ്

Write Review