ഓരായൻ കൾ റ്റെക്

Call Centre Training Institutes
 01132043743, 01143632809
ഡീ-355, 3ആര്.ഡീ. ഫ്ലോര്‌, ലക്ഷ്മി നഗര്‌, ദില്ലി - 110092
നിയര്‌ ലക്ഷ്മി നഗര്‌ മെട്രോ സ്ടെഷന്‌
View Map

Services

Placement: യെസ്
Courses Offered: കസ്ടമര് സര്വിസ്, വോയ്സ് എംഡ് എക്സെന്ട് ട്രെനിംഗ്

Write Review