സംഊകെര് ക്ലബ് Owner Verified Listing

Billiards Pool & Snooker Parlours
09891494483
ഏച്.ആര്.-88, 5ടീ.ഏച്. സ്ട്രീട്‌, പുല്പെഹ്ലദ്പുര്, ദില്ലി - 110044
നിയര്‌ രാജ്‌ ഹസ്പിറ്റല്‌
View Map

Write Review

User Reviews

nise table with excellent cloth balls and usable accessories.above of all owner is a player and manufacturer of pool and billiards table.
*Content on this page has been submitted by the listing owner. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.